Dòng 7 neosystem

        Với nước Pi của máy lọc NEOS giúp tăng độ PH để ngăn ngừa a xít trong thể.

Pi cũng loại nước thể hòa tan được dầu ăn, loại nước giúp thể bài trừ độc tố hiệu quả.